Introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen

Introductieprogramma voor wijkverpleegkundige

Door veranderende opvattingen over gezondheid, ligt het accent op gezondheid en gedrag, in plaats van ziekte en zorg. Van wijkverpleegkundigen wordt verwacht cliënten zo lang als mogelijk te ondersteunen in zelfredzaamheid en eigen kracht, om de instroom naar de tweedelijnszorg te beperken. Daarbij is van belang dat de wijkverpleegkundigen de (on)mogelijkheden van en voor de cliënt en diens naaste(n) in kaart brengt en daarbij oog heeft voor wat de cliënt als kwaliteit van leven ervaart.

Dat vraagt een brede blik van de wijkverpleegkundige. Afstemmen op de zorgvragen van cliënten en het systeem waarin zij leven, bewustzijn van factoren die gezondheid beïnvloeden, het netwerk weten te gebruiken, integraal samenwerken met andere hulpverleners, kennis hebben van de sociale kaart en het nemen van eindverantwoording voor zorg, zijn belangrijke taken in deze rol.

In dit introductieprogramma wordt aandacht besteed aan de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg en de rol en positie die de wijkverpleegkundige daarin heeft. Begrippen als preventie, zelfmanagement en zelfredzaamheid, samenwerken, netwerken, regievoering en casemanagement staan centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het thema kwetsbare ouderen. Om de communicatie vaardigheden kracht bij te zetten, wordt een les motiverende gespreksvoering m.b.t. het versterken van zelfredzaamheid gegeven.

Aansluitend op- of voorafgaand aan het introductieprogramma kunt u de korte opleiding Klinisch redeneren en indiceren volgen, waarbij centraal staat hoe u met de Omaha systematiek zorg kunt indiceren en inkopen. Op basis van Evidence Based Practice (EBP) vindt het proces van klinisch redeneren plaats en worden zorgindicaties gesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste inzichten en kwaliteitsstandaarden. Hiermee staat u garant voor een hoge kwaliteit van zorg, die het beste aansluit bij de specifieke gezondheidsklachten en/of -problematiek van de cliënt en bij zijn/haar netwerk.

Doelgroep

U bent een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige en wilt u verder bekwamen in uw rol als wijkverpleegkundige. Voor de module dient u een werk- of stage-overeenkomst te hebben van minimaal 16 uur per week bij een organisatie die wijkverpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg- of VVT organisatie. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de rol en positie van de wijkverpleegkundige.

Werkvorm

Het introductieprogramma voor wijkverpleegkundigen is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Uw eigen werkervaring en die van uw mededeelnemers, wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij u in dit leerproces. De deelnemers zorgen zelf voor een adequate voorbereiding op de lessen. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk.

De opleiding wordt afgesloten met een visiepresentatie op de eigen rol binnen de organisatie, de wijk, het netwerk en/of gemeente waarin u werkzaam bent. Deze visie relateert aan het van toepassing zijnde zorgbeleid en aan de CanMed-rollen zorgverlener, samenwerkingspartner en communicator.   

Resultaat

U kent de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg en kunt zich in uw eigen rol presenteren, positioneren en profileren. Daarnaast kent u de principes van integraal samenwerken en netwerken en de daarbij behorende sociale kaart. U kunt vanuit preventief perspectief het verpleegkundig proces vormgeven en bent in staat de cliënt en diens mantelzorger(s) te coachen in zelfmanagement. Ook bent u in staat aanspraak te maken op verzorging en bent  in staat om de geïndiceerde zorg waar nodig te regisseren.

€ 1295.00

Naar de website

Post Author: