Auditing voor horizontaal toezicht in de zorg

Sinds 2015 worden voor zowel Medisch Specialistische Zorg (MSZ) als Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) zogenaamde zelfonderzoeken uitgevoerd door zorginstellingen. Anders dan bij traditionele achterafcontroles controleert een zorginstelling zelf of de gedeclareerde zorgkosten rechtmatig en doelmatig zijn. Over de uitgevoerde werkzaamheden wordt zowel een rapport van de zorginstellingen over het uitgevoerde zelfonderzoek opgeleverd als een rapport van de externe accountant over de feitelijke bevindingen. Medewerkers in het controleteam van een zorgverzekeraar geven op basis van deze rapporten een review aan de door de zorginstelling uitgevoerde werkzaamheden. Andere verzekeraars maken gebruik van de reviews die de zorgverzekeraar geeft.

Deze vorm van zelfonderzoek wordt gezien als opmaat naar Horizontaal Toezicht (HT). Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg. In plaats van gegevensgerichte controles achteraf werken partijen samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Dit is niet alleen een efficiëntere manier om correct registreren en declareren te borgen, maar het is ook effectiever.

Doelgroep

De postbacheloropleiding Auditing voor horizontaal toezicht in de zorg is bestemd voor reviewleiders, controllers, functionarissen interne controle, AO/IC medewerkers, interne accountants, medewerkers zorgadministratie, zorgadviseurs of auditors werkzaam bij zorgverzekeraars, ziekenhuizen of GGZ instellingen.

Werkvorm

De postbacheloropleiding Auditing voor horizontaal toezicht in de zorg is interactief en praktisch ingericht. U zult actief betrokken en uitgedaagd worden om uw mening te ventileren. Dit wordt afgewisseld met praktische oefeningen over eigen praktijksituaties. Hierdoor wordt het geleerde direct in de praktijk toegepast. Daarnaast wordt u getraind in een aantal vaardigheden zoals rapporteren en presenteren.

Het examen voor de opleiding Auditing voor horizontaal toezicht in de zorg bestaat uit een uitgewerkte praktijkopdracht waarin de deelnemers in kleine groepjes een systeemgerichte audit opzetten en uitvoeren. Hierbij dient u de aangereikte technieken en methodieken toe te passen. De uitwerking in de vorm van een paper dient u te verdedigen ten overstaan van de mededeelnemers en docenten.

Resultaat

De opleiding leidt u op tot allround financial auditor om kwalitatief goede systeemgerichte financial audits uit te kunnen voeren met nadrukkelijke aandacht voor soft controls. Na het volgen van deze opleiding kunt u zelfstandig een systeemgerichte financial audit opzetten en uitvoeren. U heeft de kennis om een systeemgerichte financial audit te beoordelen zoals die is uitgevoerd door een andere organisatie. U heeft inzicht verkregen in en kennis van het landelijke raamwerk HT (instapmodel en control framewerk) om dit effectief toe te passen binnen de eigen organisatie.

€ 3795.00

Naar de website

Post Author: